Krótko o mediacji

Mediacja jest interwencją w toczący się spór, negocjacje lub konflikt. Interwencję podejmuje akceptowany przez wszystkie strony mediator, który nie ma autorytatywnej władzy pozwalającej na podjęcie decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia sporu. Zadaniem mediatora jest pomoc, aby strony sporu mogły dojść do porozumienia w neutralnej i przyjaznej atmosferze. Dzięki prowadzeniu odpowiedniej dyskusji adwersarze przedstawiają propozycje wzajemnych ustępstw. Negocjacje oparte o rzeczywiste potrzeby i możliwości znacząco ułatwiają wypracowanie porozumienia.

jest to reklama mediatora Karol Pesta, mediacje cywilne, mediacje gospodarcze, mediacje franowe

Zalety mediacji

  • Mediacja jest dobrowolna – Dobrowolność mediacji jest bardzo szeroka, począwszy od wyrażenia zgody przez obie strony na mediacje, wyboru osoby mediatora i możliwości zrezygnowania na każdym etapie kończąc.
  • Mediacja jest zdecydowanie tańsza od postępowania sądowego – W przypadku mediacji sądowej, jeżeli dojdzie do zawarcia ugody mediacyjnej to można złożyć wniosek o zwrot części opłaty wpisowej. Jeżeli chodzi o mediacje pozasądowe to tutaj sytuacja wygląda jeszcze korzystniej. Przede wszystkim w mediacji nie trzeba korzystać z pomocy prawnika, nie trzeba powoływać biegłych, ani wnosi się opłaty wpisowej od pozwu do sądu. To wszystko wpływa na niskie koszty.
  • Wpływ na wynik – Strony mają osobisty wpływ na wynik rozstrzygnięcia, dzięki czemu nie zależne od woli organu. Ugodę zawierają w toku osobistych negocjacji, dzięki czemu każdy podmiot może wynegocjować korzystne dla siebie postanowienia. W postępowaniach sądowych ostateczna decyzja należy do sądu, który zazwyczaj wydaje rozstrzygnięcie korzystnej dla jednej ze stron.
  • Brak sformalizowania – Mediator mediuje wykorzystując metody komunikacji, czego celem jest doprowadzenie stron do zawarcia ugody mediacyjnej. Jedyne dokumenty, jakie powstają w procesie mediacji to: umowa z mediatorem, ugoda mediacyjna i protokół z mediacji. Mediacja w stosunku do klasycznego postępowania sądowego jest mało sformalizowana, co daje dużą swobodę w całym procesie.
  • Szybkość postępowania – W drodze mediacji większość konfliktów udaje się rozwiązać w czasie trzech do sześciu miesięcy. To zdecydowanie szybciej niż postępowania sądowe.
  • Poufność mediacji – W odróżnieniu od procesu sądowego, który co do zasady jest jawny, w mediacji bardzo ważna jest zasada poufności. Do tajemnicy mediacji zobowiązani są mediator oraz strony. Ponad to jeżeli oponenci nie dojdą do porozumienia i nie zawrą ugody w procesie mediacji to okoliczności mediacji nie mogą stanowić dowodu przed sądem.
  • Skuteczność prawna –  podjęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia wszystkich roszczeń cywilnych, a zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ugoda nabiera walorów orzeczenia sądowego.

Koszty mediacji

Koszt mediacji jest uzależniony od tego, czy jest to postępowanie ze skierowania w procesie sądowym – mediacja sądowa, czy jest to postępowanie na podstawie umowy z mediatorem – mediacja pozasądowa. Koszty mediacji sądowej ściśle określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. W sprawach majątkowych jest to 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 2 000zł. Natomiast jeżeli sprawa jest niemajątkowa, to koszty mediacji wynoszą maksymalnie 450 zł. W każdym z tych przypadków mediator może doliczyć 30zł kosztów korespondencji oraz 70zł za wynajem sali do mediacji.

W mediacji pozasądowej koszty ustala się indywidualnie z wybrany mediatorem, a dokładnie określone wynagrodzenie powinno znaleźć się w umowie o mediacje.

 

Karol Pesta – mediator sądowy

Jesteś w sytuacji konfliktowej? Szukasz rozwiązania sporu? Nie chcesz iść do sądu? Zapraszam do kontaktu.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *