Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe reguluje sposób rozdzielenia spadku po zmarłym. Określone w ustawie zasady dziedziczenia w przydatku braku testamentu po zmarłym.

Prawo spadkowe zawiera zasady istniejące w prawie polskim odnośnie dziedziczenia sadków. Co się dzieje z majątkiem, gdy ktoś umiera? Majątek tej osoby przechodzi na spadkobierców wyznaczonych w ostatniej woli, testamencie lub w przypadku braku takiego dokumenty na osoby zdefiniowane w prawie spadkowym.

Główne reguły dziedziczenia ustawowego

Istnieją trzy główne zasady dziedziczenia ustawowego:

  • brak testamentu
  • unieważnienie testamentu
  • zrzeczenie się spadku przez osoby podane w testamencie

czytaj – Co oznacza dziedziczenie ustawowe?

W takich przypadkach następuje dziedziczenie według odgórnie ustalonych zasad, definiowanych przez prawo spadkowe.

Spadek to majątek i prawa ale także zobowiązania zmarłego, który przechodzi z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. SPADEK TO RÓWNIEŻ DŁUGI SPADKODAWCY. Spadkobierca ma prawo do odrzucenia spadku.

 

Porządek, zasady dziedziczenia ustawowego

Przepisy kodeksu cywilnego określa zasady, do jakich grup należą spadkobiercy. Do osób wyznaczonych na spadkobierców majątku należą między innymi małżonek zmarłego, dzieci lub rodzice, rodzeństwo.

Małżonek oraz dzieci są pierwsze w otrzymaniu spadku po zmarłym. W większości wypadków małżonek oraz potomstwo dziedziczy w równych częściach, przy czym mąż lub żona zmarłego nie może uzyskać mniej niż ¼ majątku po zmarłym.

Należy zaznaczyć, że w sytuacji rozwodu i separacji, były małżonek zostaje wykluczony z dziedziczenia ustawowego. Dodatkowo osoby w związkach nieformalnych nie mają ustawowego prawa do spadku po zmarłym partnerze.

Jeśli zmarły nie miał dzieci ani wnuków, spadkobiercami są jego rodzice, tak samo jak małżonek pozostający przy życiu. Małżonek spadkodawcy otrzymuje wtedy połowę spadku, a rodzice ¼ mienia po swoim zmarłym dziecku. Rodzeństwo może dziedziczyć prawa po zmarłym rodzicu.

W dalszej kolejności mogą być ewentualnie dziadkowie, wnukowie, prawnukowie i tak dalej.

W przydatku, gdy nie ma spadkobierców lub zrezygnowali oni chęci przyjęcia spadku, cały majątek przypadnie na rzecz gminy, w której ostatnio mieszkał zmarły lub też na rzecz Skarbu Państwa.

Postępowanie spadkowe jest konieczne dla rozdysponowania elementami wchodzącymi w skład spadku po zmarłym. Jest procedura, która zapewnia zgodne z prawem spadkowym podział majątku zmarłego. Istnieje możliwość złożenia do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku ewentualnie można także zdecydować się na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Spadkobierca, który odziedziczył po zmarłym jakiś majątek, jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Dotyczy to każdej rzeczy materialnej i niematerialnej, której wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

 

Polecamy informacje na stronie – https://zachowek.biz.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *