Jak przygotować pozew rozwodowy?

Nie wystarczy, aby małżonkowie podjęli wspólnie lub jednostronnie decyzję o rozwodzie, aby ten stał się faktem. To sąd rodzinny orzeka, czy doszło rzeczywiście do trwałego rozpadu małżeństwa, czy też nie. Taka sprawa trafi do sądu rejonowego, jeśli złożony zostanie pozew rozwodowy przez powoda. Jak go przygotować?

Istota rozwodu

Mianem rozwodu na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego nazywa się rozwiązanie przez sąd małżeństwa. Rozwód może zostać orzeczony, jeśli sąd uzna, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Za taki uważa się zerwanie ogółu więzi istniejących pomiędzy małżonkami, w sferze fizycznej, duchowej i gospodarczej. Na sprawie rozwodowej sąd może orzec rozwód bez orzeczenia o winie lub ze wskazaniem, który z małżonków ponosi winę za zaistniałą sytuację.

Wnoszenie sprawy o rozwód

Adwokat rodzinny z Warszawy może wnieść w imieniu klienta pozew o rozwód w dowolnym sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powoda lub pozwanego. Pozew o rozwód kieruje się do wydziału cywilnego sądu.

Nie można wnieść sprawy o rozwód bez pozwu. To pismo, które powinno określać strony procesowe, wraz ze wskazaniem danych personalnych i dokładnego adresu powódki lub powoda oraz pozwanego lub pozwanej. W pozwie trzeba też zaznaczyć, czego żąda się wraz z rozstrzygnięciem co do kwestii winy małżonka za rozpad małżeństwa. Żądanie to może ulec zmianie w toku sprawy rozwodowej.

Przy złożeniu pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł, albo złożyć wraz z pozwem pismo o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jeśli strona nie może sobie pozwolić na poniesienie takich wydatków, np. z uwagi na trudną sytuację finansową. W pozwie rozwodowym można dołączyć wniosek o ustanowienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, wniosek o uregulowanie kontaktów rodzica z dziećmi, o świadczenia alimentacyjne, podział majątku wspólnego małżonków, eksmisji ze wspólnego mieszkania czy sposobie korzystania z niego po rozwodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *